Program dotacyjny FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - WARMIA MAZURY LOKALNIE 3 jest zadaniem publicznym finansowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Priorytet 1 Małe Inicjatywy.

W ramach zadania współrealizowanego przez 7 organizacji partnerskich działających w województwie warmińsko-mazurskim i  jednocześnie będących Ośrodkami Działaj Lokalnie: Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" z Dobrego Miasta, Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ" z Iławy, Nidzicki Fundusz Lokalny z Nidzicy, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" z Ełku, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Ruciane-Nida, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” z Barczewa, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania z Elbląga, realizowany jest program mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie.

Celem realizacji projektu pn. WARMIA MAZURY LOKALNIE 3 jest aktywne i trwałe zaangażowanie mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacjach pozarządowych, w życie publiczne i działania samopomocowe poprawiające warunki życia, poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służących działaniom na rzecz dobra wspólnego.

 

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO OBEJMUJE ZADANIA, KTÓRE:

 • posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej,
 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
 • mieszczą się w sferze zadań  publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 ADRESACI ZADANIA PUBLICZNEGO

 • Młode organizacje pozarządowe, czyli organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie przekracza 25 tys. zł
 • Grupy nieformalne - stanowiące nie mniej niż trzy osoby zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej.
 • Grupy samopomocowe - stanowiące dobrowolny zespół osób zamieszkujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków.

 W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają poniższe warunki łącznie

 • mają siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego / mają miejsce zamieszkania na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (dotyczy każdego członka grupy nieformalnej),
 • planują prowadzić działania na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

 
PULA ŚRODKÓW NA DOTACJE
Łączna pula przeznaczona na mikrodotacje w 2018 roku wynosi:
82.000,00 złotych - dofinansowanie Młodych Organizacji Pozarządowych
192.250,00 złotych -  dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez grupy nieformalne i samopomocowe.
Pula na rok 2019 będzie identyczna.

 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW
13 lipca 2018 – 12 sierpnia 2018

 

WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW
Okres realizacji projektów realizowanych w 2018 r. mieści się w przedziale od dnia złożenia wniosku w generatorze do 30 listopada 2018 r. przy czym projekt nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy (ponoszenie wydatków przed rozstrzygnięciem konkursu na ryzyko Wnioskodawcy).

Kwota wnioskowanej dotacji: 2000 złotych - 5000 złotych
Wkład własny: minimum 10% (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).
 
Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie http://warminskizakatek.com.pl/generator/edycja5/user/login/logowanie.php

Rozpatrzeniu będą podlegały wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne.
Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.
 
TRYB ORAZ KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW:

Wyboru projektów dokonuje Komisja Grantowa, przyznając dofinansowanie tym projektom, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:

1)      odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, ważną dla społeczności, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu,

2)      zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń projektu harmonogram działań oraz wymierne rezultaty,

3)      szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego, opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami,

4)      zakładają atrakcyjne dla odbiorców działania i różnorodny sposób komunikowania o planowanych działaniach,

5)      jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy,

6)      planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu,

7)      gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego,

8)      mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

 
WSPARCIE INFORMACYJNO-DORADCZE NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE jest realizowane przez sieć Ośrodków Animacyjno-Doradczych Warmia Mazury Lokalnie
 
dla powiatów: lidzbarskiego, bartoszyckiego, braniewskiego i olsztyńskiego (gmina: Dobre Miasto, Jeziorany, Świątki, Dywity, Jonkowo)
Ośrodek Animacyjno-Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel. 896160058
warminskizakatek.com.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator lokalny: Magdalena Mokańska, Małgorzata Ofierska
 

dla powiatów: nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego (gmina: Dąbrówno, Grunwald, Ostróda)
Ośrodek Animacyjno-Doradczy Warmia Mazury Lokalnie Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ"
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23c, 14-200 Iława, tel. 602474956
www.przystan.ilawa.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator lokalny: Dawid Perges


dla powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego
Ośrodek Animacyjno-Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Nidzicki Fundusz Lokalny
Kamionka 7, 13-100 Nidzica, tel. 600859988
www.funduszlokalny.nidzica.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Koordynator lokalny: Barbara Margol, Małgorzata Młyńska
 
dla powiatów: ełckiego, oleckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego
Ośrodek Animacyjno-Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA"
ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk, tel. 796538105
www.stopa.org.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator lokalny: Paweł Wilk, Iwona Olkowicz
 
dla powiatów: mrągowskiego, piskiego, giżyckiego
Ośrodek Animacyjno-Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
ul. Kolejowa 2 B, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 510211940, 500227829
www.spdim.pl, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator lokalny: Alina Kierod
 
dla powiatów: kętrzyńskiego, olsztyńskiego (gmina: Kolno, Biskupiec, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Olsztynek) i miasto Olsztyn
Ośrodek Animacyjno-Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd, tel. 896729643, 502467674 (Tomasz Piłat), 503169633 (Iwona Hudź)
www.poludniowawarmia.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator lokalny: Tomasz Piłat, Iwona Hudź
 
dla powiatów: miasta Elbląga, powiatów: elbląskiego i ostródzkiego (gmina: Miłakowo, Morąg, Małdyty, Miłomłyn, Łukta)
Punkt Animacyjno-Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, tel./fax – 552394961, 556435845
www.kanal-elblaski-lgd.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator lokalny: Stanisława Pańczuk, Krzysztof Oksiędzki, Grażyna Wasilewska