,,Kobiety – Świątkom, Świątki – kobietom’’

Nazwa realizatora : AKTYBABY

Czas trwania projektu : 16.09.2018 – 30.11.2018

Miejsce realizacji projektu :  gmina Świątki

 

Głównym celem projektu było stworzenie warunków dla aktywności społecznej i kulturalnej niepracujących kobiet gminy Świątki.

W ramach projektu zostały zrealizowane:

1.       Warsztaty plastyczne i rękodzieła artystycznego – 16 spotkań  (po 3 godziny).

2.       Spotkania ze specjalistami (8 spotkań)

- Pracownik biblioteki p. B. Błażewicz – prelekcja na temat bajek terapeutycznych; prelekcja na temat zachęcania do wspólnego czytania razem z dziećmi.

- Specjalista ds. przemocy i pracownik socjalny p. A. Rynko – 2 prelekcje na temat możliwości zwrócenia się o pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej, pozyskiwanie środków na dalszą działalność.

- Pełnomocnik  Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, p. G. Radzicki – prelekcja na temat przemocy.

- Pedagog SP w Świątkach, p. D. Szczerba  - prelekcja na temat konstruktywnej komunikacji z dziećmi.

3.       Zajęcia dla dzieci – w trakcie warsztatów – zajęcia rozwijające, wspólne czytanie książeczek, zajęcia plastyczne i rękodzieła.

4.       Impreza integracyjna  - andrzejkowa na zakończenie projektu.

Osiągnięcia:

1.       Kobiety niepracujące, wcześniej nie angażujące się w aktywność społeczną  miały możliwość wzięcia udziału w organizowanych zajęciach i spotkaniach.

2.       Kobiety uczestniczące w zajęciach podniosły swój poziom wiedzy na tematy bezpośrednio ich dotyczące: pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przemoc domowa, inne problemy społeczne.

3.       Uczestniczki zajęć pozyskały nowe kompetencje wychowawcze  i komunikacyjne.

4.       Uczestniczki zajęć podniosły poziom wiedzy na temat różnych form spędzania wolnego czasu z dziećmi, zabaw rozwijających dla dzieci.

 Odbiorcy projektu:

Orientacyjna liczba uczestników projektu: 30

Liczba odbiorców projektu: 40

Partnerzy w projekcie

Partnerami  projektu byli: Gmina Świątki, Powszechna Spółdzielnia Spożywców ,,Społem’’ i prywatny darczyńca Pan Kazimierz Krawczewski.

Kwota dofinansowania : 4870,00 zł

,, Foto spacery ’’

Nazwa realizatora : Trzy Basie

Czas trwania projektu : 17.09.2018  - 29.11.2018

Miejsce realizacji projektu :  Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie

 Głównym celem projektu było zorganizowanie warsztatów fotograficznych dla dzieci i młodzieży z terenów Gminy Świętajno. Zostały przygotowane warsztaty , które przyciągnęły i zachęciły dzieci i młodzież  do aktywnego spędzania czasu. Uczestnicy zajęć zdobyli nowe doświadczenia i umiejętności podczas warsztatów. Instruktor, który prowadził zajęcia przedstawił wiele informacji na temat fotografii, jak również  namawiał uczestników do tworzenia portretów. Najwięcej radości  przyniosły zajęcia, podczas których uczestnicy mogli sami  wymyślić sobie  kreacje do zdjęć. W Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie przygotowane zostały  różnego rodzaju przebrania, elementy dekoracyjne, peruki. Podczas takich zajęć powstały kolorowe fotografie.

Warsztaty okazały się idealnym połączeniem nauki fotografowania z doskonała zabawą. Uczestnicy nauczyli się obserwacji  świata, dostrzegania ciekawych tematów do fotografowania. Na ich zdjęciach widać  wiele emocji, które ukazują historię. Dużo radości uczestnikom zajęć przyniosła również rodzinna sesja foto, podczas której mogli fotografować swoją rodzinę oraz rodziny kolegów i koleżanek z zajęć. Zwieńczeniem warsztatów była wystawa fotograficzna. Uczestnicy wraz z instruktorem wybierali swoje najlepsze zdjęcia. Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie zmieniła się w galerię, na całej sali zostały umieszczone fotografie dzieci. Przygotowany został poczęstunek, a na wystawę zostali zaproszeni (poprzez plakaty informacyjne) wszyscy mieszkańcy gminy. Największym osiągnięciem  jest fakt, iż zajęcia fotograficzne będą kontynuowane. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie chętnie będzie kontynuował zajęcia fotograficzne dla dzieci i młodzieży. Korzyścią dla społeczności jest ukształtowanie zdolności manualnych, odkrycie zainteresowania fotografią u dzieci i młodzieży.

Odbiorcy projektu:

Orientacyjna liczba uczestników projektu : 35

Liczba odbiorców projektu : 35

Partnerzy projektu :

Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie, wolontariusze

Kwota dofinansowania : 3060,00 zł

  

 

,,Wawrochy ART’’

Nazwa realizatora : Razem dla Wawroch

Czas trwania projektu : 03.09.2018 – 20.11.2018.

Miejsce realizacji projektu :  Wawrochy ( świetlica wiejska )

 

Celem projektu było nabywanie nowych kompetencji, budowanie kapitału społecznego i poczucia własnej wartości, kształtowanie wrażliwości artystycznej, poszerzanie horyzontów poprzez kontakt z artystami i sztuką, poprawa jakości życia poprzez pokazanie aktywnych, twórczych form spędzania wolnego czasu, kształtowanie odpowiedzialności społecznej. Projekt wpłynął również na poprawę  jakości życia mieszkańców wsi Wawrochy, pobudził  mieszkańców do wspólnego działania nie tylko na polu artystycznym. Wszystkie działania w projekcie miały na celu budowanie kapitału społecznego, więzi międzypokoleniowych, aktywizację, kształtowanie odpowiedzialności społecznej.

Projekt zakładał cykl 5 spotkań artystycznych o charakterze twórczych warsztatów oraz spotkanie podsumowujące  wraz z wystawą prac, dla wszystkich chętnych mieszkańców wsi Wawrochy. Celem była poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pokazanie twórczych form spędzania czasu, budowanie kapitału społecznego, nabycie nowych kompetencji, rozwijanie zainteresowań, aktywizacja mieszkańców wsi. Kolejne dwa spotkania poświęcone były malarstwu intuicyjnemu oraz technice decoupage.

W ramach projektu zrealizowany został cykl 5 spotkań artystycznych o charakterze twórczych warsztatów (w sumie 25h  warsztatów) z zakresu ceramiki, malarstwa, decoupage.  Rezultaty twarde: w każdym z 5 spotkań warsztatowych wzięło udział od 10 do 20 osób, które zwiększyły swoją aktywność kulturalną, świadomość artystyczną i stopień ekspresji poprzez udział w warsztatach i przygotowaniu wystawy. Efektem realizacji projektu jest zdobycie w sposób aktywny, ciekawy i innowacyjny nowej wiedzy, doświadczeń, umiejętności, sprawdzenie swoich sił na polu artystycznym. Uczestnicy mieli możliwość doświadczania własnych sukcesów, co jest niezmiernie ważne w tak małym i biednym środowisku wiejskim. Efektem jest również rozwijanie pasji, rozbudzenie do działalności artystycznej, a także podniesienie atrakcyjności kulturalnej wsi.

Dzięki realizacji projektu lokalna społeczność miała okazję poznać  nowe dla nich dziedziny artystyczne takie jak ceramika, malarstwo intuicyjne, decoupage. Uczestnicy projektu zdobyli nową wiedzę i umiejętności , poznali twórcze, aktywne formy spędzania wolnego czasu. Lokalna społeczność miała okazję do wspólnych spotkań, rozmów, poszerzania horyzontów i artystycznego wyrazu, rozwoju osobistego.

Odbiorcy projektu:

Orientacyjna liczba uczestników projektu : 80

Liczba odbiorców projektu : 81

Partnerzy projektu : prywatny darczyńca Pani Cecylia Samsel , wolontariusze.

Kwota dofinansowania : 4700 zł.   

   

,, PRZYGODA Z TRADYCJĄ W BĄDLACH’’

Nazwa realizatora :  Grupa Bądlowianki

Czas trwania projektu : 01.08.2018 – 30.11.2018

Miejsce realizacji projektu :  Bądle

 

Celem projektu była integracja pokoleń w sołectwie : wspólne gotowanie w świetlicy ( poznawano sekrety warmińskiej kuchni , tradycyjne potrawy i wypieki, przygotowano smakołyki na stoisko podczas dożynek gminnych ). W plenerze zorganizowano wspólne ognisko. W świetlicy  odbywały się  spotkania z piosenką ludową i podwórkową.  Podczas wspólnych zajęć opracowany został  program artystyczny  zaprezentowany  podczas występów na Ukrainie  oraz w trakcie dożynek gminnych w Gałajnach. Na świetlicy wiejskiej przygotowano również tradycyjne ozdoby i dekoracje, wieńce  i wycinanki , a także na świąteczne bombki na nadchodzące święta.

Projekt zakładał organizację cyklu warsztatów wokalnych dla mieszkańców sołectwa. Uczestnicy warsztatów to członkinie zespołu Bądlowianki oraz mieszkańcy wsi Bądle. W ramach projektu zakupiono zestaw nagłaśniający do świetlicy wiejskiej w Bądlach , tj. mikrofony, głośniki oraz sprzęt z osprzętem. Bądlowianki wzięły udział festiwalu pieśni Piennyj Wodohraj w Kołomyi na Ukrainie. A we wrześniu gościły reprezentację zespołu Wodohraj podczas gminnych dożynek w Gałajnach.

Organizacja spotkań z muzyką, z tradycją pozwoliła na integrację pokoleń, naukę obycia przy mikrofonie, nie tylko dla Bądlowianek , ale również dzieci uczestniczących w zajęciach. Realizacja projektu przyczyniła się  z pewnością do wypromowania miejscowości  festynach gminnych, a także nawiązania międzynarodowych kontaktów.

Odbiorcy projektu:

Orientacyjna liczba uczestników projektu : 10

Liczba odbiorców projektu : 20

Kwota dofinansowania : 5000,00 zł

    

4/EL/2018

Tytuł mikroprojektu: Podwórko pod bocianami

Realizator: Janowo na nowo

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Wierzba

Wartość projektu: 12 570,00 PLN

Kwota dotacji: 3 500,00 PLN

Opis projektu: Stworzenie dobra wspólnego, czyli altany, która przyczyni się do integracji mieszkańców wsi Janowo, ich aktywizacji i pracy na rzecz własnego społeczeństwa. Wyeliminowanie bierności wśród społeczności i zwiększenie możliwości planowania wspólnych działań - tak o sobie napisali mieszkańcy Janowa.

 

 

,,Kreatywne wsie ’’

Nazwa realizatora : Kreatywne wsie gminy Świętajno

Czas trwania projektu : 01.09.2018 – 30.11.2018

Miejsce realizacji projektu :  gmina Świętajno: wsie – Jeruty, Kolonia, Spychowo

 

Głównym celem projektu było  nabywanie nowych kompetencji, budowanie kapitału społecznego i poczucia własnej wartości, kształtowanie wrażliwości artystycznej, poszerzanie horyzontów poprzez kontakt z artystami i sztuką, poprawa jakości życia pokazanie aktywnych , twórczych  form spędzania wolnego czasu., kształtowanie odpowiedzialności społecznej.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:

Cykl 12 spotkań artystycznych o charakterze twórczych , kreatywnych warsztatów  ( po 4 spotkania w każdej z 3 wsi ) prowadzonych przez specjalistów reprezentujących rożne dziedziny rękodzieła /sztuki dla wszystkich chętnych mieszkańców wsi Spychowo , Jeruty, Kolonia. Spotkania miały charakter otwarty i bezpłatny. Celem była poprawa jakości życia poprzez pokazanie twórczych form spędzania czasu, budowanie kapitału społecznego, nabycie nowych kompetencji, rozwijanie zainteresowań , aktywizacja mieszkańców wsi. W każdej miejscowości odbyły się 2 warsztaty techniki string – art. Oraz po jednym warsztacie techniki decoupage i transfer. Na zakończenie projektu odbyła się wspólna dla wszystkich 3 wsi wystawa prac uczestników w Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie. Uczestnicy projektu  zdobyli nową wiedzę i umiejętności , poznali twórcze i aktywne formy spędzania wolnego czasu. Lokalna społeczność miała okazję do wspólnych spotkań, rozmów , poszerzania horyzontów i artystycznego  rozwoju osobistego.

Projekt wpłynął pozytywnie na :

- wzmacnianie współpracy, solidarności lokalnej społeczności

- tworzenie nowych, atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu

- tworzenie możliwości do uczenia się , kształcenia , rozwoju osobistego w społeczności

- tworzenie możliwości do uczenia się, kształcenia, rozwoju osobistego w społeczności

Odbiorcy projektu:

Orientacyjna liczba uczestników projektu : 142

Liczba odbiorców projektu : 150

W projekcie wzięły udział dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Partnerzy projektu :

Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie , wolontariusze

Kwota dofinansowania : 3900,00zł